Poplatek úvěrovaného

1) Služba HLAVNÍ TRH (aukce):

Podání žádosti o půjčku:

ZDARMA

 • Služba je určena klientům, kteří procházejí procesem scoringu a schvalování žádosti.
 • Nabídka úvěru je zveřejněna v aukci všem zaregistrovaným investorům a podpořena marketingovou propagací.
 • Žadatelé neplatí žádný poplatek předem, ten se pak odečítá z celkové profinancované (a žadatelem schválené) částky v aukci.

Poplatek za služby v případě akceptace úvěru (cena je počítána z cílové částky hodnoty úvěru):

Od objemu Do objemu Poplatek za služby
portálu
100 000 Kč 199 000 Kč 9,9%
min. 6 000 Kč
200 000 Kč 399 999 Kč 8,9%
400 000 Kč 599 999 Kč 7,9%
600 000 Kč 799 999 Kč 6,9%
800 000 Kč a více 5,9% *

* V případě vyšší částky (od 1 mil. Kč) může být poplatek po vzájemné dohodě snížen.

Cena služby zahrnuje:

 • zpracování žádosti nezávislou ratingovou agenturou (v případě splnění podmínek pro udělení ratingu)
 • prověření firmy/podnikatele ve veřejně dostupných i placených registrech
 • náklady na administraci a marketingovou podporu žádosti
 • zveřejnění žádosti v aukci (v případě poskytnutí všech požadovaných dokumentů)

Poplatek je splatný dnem poskytnutí peněžních prostředků, a to započtením z částky poskytnutého úvěru.
Úvěrovaný může vybranou částku od investorů přijmout i kdykoliv v průběhu dané aukce, a to již od částky 100 000 Kč. Podmínkou pro přijetí je profinancování žádosti od investorů v min. výši 60% z požadované částky. V případě nedosažení této částky může být úvěr přijat pouze po vzájemné shodě žadatele s provozovatelem portálu.
Žadatel o úvěr není povinen nasbíranou částku od investorů přijmout; portálu Pujcmefirme.cz však náleží náhrada nákladů na administraci, propagaci a vyhotovení scoringu v paušalizované výši 6 000 Kč.

Předčasné splacení:

ZDARMA

Prodlení se splátkou:

 • V případě prodlení s jakoukoliv splátkou úvěru delší než 4 dny je úvěrovaný povinen uhradit jednorázově poplatek za administraci prodlení ve výši 1 000,- Kč; poplatek je splatný 5. den následující po dni splatnosti splátky, se kterou je úvěrovaný v prodlení
 • V případě prodlení s jakoukoliv splátkou úvěru delšího než 30 dnů, se stává úvěr uplynutím této lhůty splatný a úvěrovaný je povinen úvěr, s veškerým příslušenstvím a poplatky dle této smlouvy, splatit. Počínaje dnem zesplatnění úvěru je úvěrovaný povinen hradit úvěrujícímu úrok z prodlení ve výši 0,13% z nesplacené výše úvěru za každý den prodlení


2) Služba VOLNÝ TRH:

 • Tato nová služba je určena všem klientům, pro které není důležité vypracování scoringu a chtějí rychle a napřímo oslovit investory.
 • S nabídkou úvěru seznámíme naše stálé investory, kteří budou mít možnost se s klientem přímo zkontaktovat a domluvit se s ním na podmínkách financování.

 • Cena služby: 5 000 Kč

Více informací o službě + online ŽÁDOST O ÚVĚR


Ceník úvěrovaného je platný k 12.5.2017.