Ceník investora

Administrace úvěru

12 % z úrokového výnosu, který investor obdrží z investované částky.

Program vymáhání

Veškeré náklady investora na administraci soudního a exekučního řízení a soudní poplatek se dělí mezi všechny investory do daného úvěru v poměru k výši jejich podílů na poskytnutém úvěru.

Poplatky investora v případě zesplatnění úvěru

  • 18 % z celkové vymožené částky (tento poplatek slouží na úhradu nákladů za vymáhání externí inkasní agenturou)
  • v případě, že nedojde k vymožení dlužné částky mimosoudní cestou, bude podán návrh na uplatnění směnečného platebního rozkazu u příslušného soudu. V takovém případě je soudní poplatek ve výši stanovené platnými právními předpisy, tj. 6 % z žalované částky (min. však 1 000,- Kč), který se dělí mezi investory. Tato částka je v případě rozhodnutí soudem v této věci připsána na vrub dlužné strany a tím pádem i navrácena investorům. Zaplacení soudního poplatku může být ze strany provozovatele portálu požadováno od investorů předem.

Ceník investora je platný k 19.4.2017.